Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Občanská nauka

Občanská nauka

OBN


Cílem předmětu Občanská nauka je připravit žáky na aktivní život v demokratické společnosti. Tedy pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými aktivními občany, kteří si váží demokracie a svobody a aktivně usilují o její zachování. Vést žáky k tomu, aby jednali zodpovědně a uvážlivě vůči sobě i ostatním. Naučit žáky porozumět společnosti a světu, kde žijí, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet a hodnotit obklopující realitu, zaujímat stanovisko na základě argumentů.

Získávat informace z různých zdrojů, kriticky je přijímat, nenechat sebou manipulovat. Osvojených vědomostí využívat ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení otázek svého občanského rozhodování i při řešení problémů osobního, právního i sociálního charakteru.

Vzdělávání je rozděleno do 21 tematických celků, které jsou obsahově zaměřeny na základní oblasti života člověka v demokratické společnosti. Žáci jsou vybaveni vědomostmi, které slouží k jejich orientaci v lidském společenství, počínaje školní třídou, školou, městem, ve kterém se škola nachází, přes velké společenské skupiny až k národnímu společenství. Pozornost je věnována postavení žen, národnostních menšin, náboženských hnutí. Žáci se také seznámí s kulturními památkami i institucemi v regionu. Velká pozornost je věnována dosažení základní úrovně mediální gramotnosti žáků. Přijímání a vyhledávání informací s důrazem na schopnost kriticky posoudit kvalitu a pravdivost získaných informací.

Odkazy pro výuku/ E-learning ...

Zpět | Nahoru