Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Základy přírodních věd

Základy přírodních věd

ZPV

Video ke shlédnutí ...


Charakteristika učiva:
Předmět ZPV-chemie se vyučuje v rozsahu 2 hod. Týdně v prvním ročníku jsou zařazována laboratorní cvičení. Tematické celky tvoří obecná, anorganická , organická chemie a biochemie. Obecná chemie: učivo se věnuje posuzování vlastností látek v závislosti na složení atomu a molekul. Pozornost je věnována chemické symbolice, vzorcům i názvům látek. Důraz je kladen na směsi, jejích třídění, oddělování složek a tvorbu roztoků, či výpočtu složení roztoků. Od stavby atomu se navazuje na vznik chemické vazby, žáci jsou seznámeni se základními zákony a výpočty z chemických rovnic, rozvíjejí učivo ze základní školy. Celek anorganická chemie zahrnuje seznámení s některými vybranými chemickými prvky, jejich sloučeninami, názvoslovím i vlastnostmi, např. toxicitou i způsoby ochrany člověka a přírody před jejich negativními účinky. Organická chemie žáky uvádí do podstaty vzniku organických sloučenin, žák se seznamuje s běžnými organickými sloučeninami, výrobou, využitím a vlivem na zdraví člověka a životního prostředí. Biochemie poskytuje informace o chemických procesech v živých tělech, vznikajících sloučeninách, jejich významu pro zdraví člověka a vzájemném vlivu v životním prostředí.

Druhý ročník zahrnuje učivo ze všech částí fyziky. Nejprve se seznámí žák s mechanikou (zabývá se popisem vzájemného pohybu). S teplem a způsoby sdílení se seznámí žák v termice.Vznik vlnění a jeho šíření včetně zvukového poznává v učivu o vlnění a akustice. Elektrickým a magnetickým jevům se věnuje v kapitole elektřina a magnetismus.Vznikem a šířením světla se zabývá v optice. Složení atomu a děje v mikrosvětě se věnuje fyzika atomu a jaderná fyzika.

Ve třetím ročníku je celek biologický a geologický zaměřen na upevnění základních pojmů uvedených vědních oborů.

Seminární práce:
Žáci vytvářejí povinné seminární práce a to v rozsahu dvou sbírek, které vznikají při terénních cvičeních v prvním a třetím ročníku. Rozsahem je to sbírka 10 určených nerostů či hornin v krabičce a lokalitními štítky. Sbírka bylin je tvořena 15 herbářovými položkami formátu A3 v tvrdých deskách a rovněž s lokalitními štítky. Ekologie je celek pro 4. ročník a zahrnuje vše podstatné z enviromentalistiky současného stavu životního prostředí.

Strategie a metody výuky:
Je využíván výklad prokládaný některými demonstračními pokusy i projekcemi DUM. Využíváme diskuse, pozorování, referátů žáků s uvedením zdrojů informací a samostatné přípravy žáků na zadaná témata, vše je hodnocené.

Hodnocení výsledků žáků:
Využíváme ústní prezentace nabytých vědomostí a výsledků orientačních krátkých úloh, diskusí, laboratorních prací i prezentací samostatné práce žáků.