• Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Home

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016/2017

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE
pro školní rok 2016/2017

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU
VE STŘEDNÍ ŠKOLE


FORMÁT .PDF

TISKNOUT OBOUSTRANNĚ NA JEDEN LIST PAPÍRU!


Aktuálně


28.6.2016

MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE KE STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE MAJÍ ZÁJEMCI JEŠTĚ V DALŠÍCH KOLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE TŘETÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017

Termín třetího kola jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče maturitních oborů a učebních oborů je stanoven na

26. srpna 2016 od 8:00 hod.

Uchazeč, který se z objektivních důvodů nemůže dostavit, se omluví u ředitele školy.

Náhradní termín pro druhé kolo bude v pondělí 29. srpna 2016.

Více informací telefonicky u p. Bc. Řeháčkové - 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

 

8.6.2016

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017 - UČEBNÍ OBORY

Všichni uchazeči o studium uvedených učebních oborů otevíraných ve školním roce 2016/2017 splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy a byli rozhodnutím ředitele školy přijati.

Zápisový lístek můžete osobně odevzdat do 10 dnů v kanceláři ředitele školy.

Zájemci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem.

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u přijímacího řízení.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.


Učební obor:
23-52-H/01 Nástrojař


Učební obor:
23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor:
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby


Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?


22.4.2016

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017

Termín druhého kola jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče maturitních oborů a učebních oborů je stanoven na

8. června 2016 od 8:00 hod.

Uchazeč, který se z objektivních důvodů nemůže dostavit, se omluví u ředitele školy.

Náhradní termín pro druhé kolo bude v pátek 10. června 2016.

Více informací telefonicky u p. Bc. Řeháčkové - 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

22.4.2016

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017

Vyhodnocení I. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek konaných dne 15. dubna 2016 pro obor veřejnoprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01).
Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek


Přijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Nepřijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2016/2017 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

 

22.4.2016

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017 - UČEBNÍ OBORY

Všichni uchazeči o studium uvedených učebních oborů otevíraných ve školním roce 2016/2017 splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy a byli rozhodnutím ředitele školy přijati.

Zápisový lístek můžete osobně odevzdat do 10 dnů v kanceláři ředitele školy.

Zájemci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem.

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u přijímacího řízení.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.


Učební obor: 23-52-H/01 Nástrojař

Učební obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby


Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2016/2017 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 


28.1.2016

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016

Ředitel SOŠ a SOU Nejdek rozhodl, že bude konáno přijímací řízení pro uvedené obory vzdělání, hodnocené v souladu s ustanovením § 60 odst. 4 a 13 písm. a) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon): Uchazeč shodně vyplní dvě přihlášky, školy uvede ve stejném pořadí podle místa, kde chce případně konat přijímací zkoušku (pořadí neurčuje přednost pro přijetí na dané školy). Uchazeč přihlášky zašle řediteli školy do 15. 03. 2016 s originálními podpisy.

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 


26.1.2016

INFORMACE K PŘÍJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ROK 2016/2017

Pro školní rok 2016/2017 otevíráme 1 maturitní třídu čtyřletého studia a nejméně 4 třídy tříletých učebních oborů.

 

Přijímací zkoušku nekonají uchazeči o učební obor.

Všichni uchazeči o maturitní obor projdou tzv. pokusným ověřováním, které se bude konat formou jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky.

 

Jednotné testy pro maturitní obor se budou konat ve dnech:

Čtyřleté studium – 15. 4. 2016 od 8. 00 (náhradní termín 13. 5. 2016 od 8. 00)

 

Přihlášky ke studiu je nutné doručit do 15. března 2016 (poštou nebo osobně) do sekretariátu školy.

 

Pokyny k vyplňování přihlášek k přijímacímu řízení:

Informace týkající se vyplňování přihlášek určené především pro rodiče

Oficiální název školy – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, příspěvková organizace.

 • přihlášky je nutno podat do 15. března 2016 (osobně nebo poštou)
 • škola nevyžaduje potvrzení od lékaře do maturitního oboru, uchazeči o učební obor potřebují lékařské potvrzení do přihlášky ke studiu.
 • přihláška musí být potvrzena školou, ze které se žák hlásí
 • k přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1. - 3. místě v soutěžích pořádaných MŠMT.
 • na přihlášku správně uveďte kód oboru:
 • 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost
 • 23-52-H/01 nástrojař
 • 23-51-E/01 strojírenské práce
 • 65-51-E/01 stravovací a ubytovací služby

Čtyřletý maturitní obor :

kolonku "Termín přijímací zkoušky" nevyplňujte, jelikož uchazeči absolvují jednotné testy v rámci pokusného ověřování

 

Informace k přijímacímu řízení

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů pro přijímací řízení a o doporučené formě přípravy ke zkouškám se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz odkaz Přijímací řízení SŠ 2016 (včetně formuláře přihlášky)

Informace pro přijímání na SŠ a konzervatoře - MŠMT ČR 2015

Dotazy a odpovědi k přijímacímu řízení

Bližší podrobnosti k přijímacímu řízení

Podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. ledna 2016

Mgr. Josef Dvořáček,
ředitel školyVíce informací v přiloženém .pdf ... 

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?


Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách
MŠMT ČR.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 
V souladu s bodem 13 článku 3 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ vydává Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI KONÁNÍ JEDNOTNÉHO TESTU V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU S VYUŽITÍM CENTRÁLNĚ ZADÁVANÝCH JEDNOTNÝCH TESTŮ.

 

Ke stažení:

 1. Bližší podrobnosti k organizaci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení 2015 - ke stažení ve formátu PDF
 2. Příloha I – Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ke stažení ve formátu PDF
 3. Příloha II - Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět MATEMATIKA - ke stažení ve formátu PDF

Obsah didaktických testů, které jsou určeny pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, vychází ze schválených pedagogických dokumentů (RVP, Doporučené učební osnovy pro základní školu, Standardy pro základní vzdělávání).

Cílem souboru ukázkových úloh je, aby se žáci seznámili s jednotlivými typy úloh a utvořili si představu o jejich konstrukci (např. způsob formulace zadání jednotlivých úloh).
Ilustrační testy k PILOTu pro čtyřlté obory vzdělávání budou dne 6. února 2015 vyvěšeny na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

 

 


 


Zpět
| Nahoru

 

Přihlášení

    

Škola interaktivněUlti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?