• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home Studium PREVENCE

PREVENCE


Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří ...

 

Preventistka:     
Ing. Silvie Flídrová


 

Minimální preventivní programMinimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT–21149/2016) a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č. j. 21291/2010–28) Za realizaci programu odpovídá školní metodik prevence. O průběhu realizace informuje vedení školy a spolu s ním vyhodnocuje situaci na škole.


Minimální preventivní program ..
.

 


 

 

Program proti šikanování 

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.

„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu.

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.“

Odhalení šikany bývá mnohdy velmi obtížné i pro zkušeného pedagoga (negativní roli hraje strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků).


Program proti šikanování ...

 


Zpět
| Nahoru