• Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Home

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2014/2015

Přehled:
Přihláška ke vzdělávání-studiu ve střední škole
Kritéria  přijímacího řízení v prvním kole | Podmínky přijetí

 


1.7.2014

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE ČTVRTÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2014/2015

Přijímací řízení bude zahájeno dne 2. července 2014. Přihlášky mohou být zasílány na adresu školy nejpozději do

25. srpna 2014

Vedení školy

Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?


 

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE
pro školní rok 2014/2015

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU
VE STŘEDNÍ ŠKOLE

FORMÁT .XLS

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU
VE STŘEDNÍ ŠKOLE


FORMÁT .PDF

TISKNOUT OBOUSTRANNĚ NA JEDEN LIST PAPÍRU!Jednotná kritéria stanovená ředitelem školy pro uchazeče přijímané
ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

 1. Ředitel SOŠ a SOU Nejdek rozhodl, že v rámci přijímacího řízení budou konány přijímací zkoušky pro uvedené obory vzdělání, které jsou ukončovány maturitní zkouškou.

 

Podmínky přijetí pro obory:

Kód a název oboru

Lékařská prohlídka

Zdravotní způsobilost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Ne

Ne

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Ano

Ano

 

Přijímací zkoušky budou probíhat formou testů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka (dotazník), které budou zajištěny firmou SCIO. Jejich výsledky budou součástí hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení.

 

Rozsah testů:

 • Český jazyk: 45 minut čistého času, 40 úloh – max. počet bodů 40;
 • Matematika: 60 minut čistého času, 30 úloh – max. počet bodů 30;
 • Obecné studijní předpoklady: 60 minut čistého času, 60 úloh – max. počet bodů 60.
 • Celkový maximální počet bodů ze SCIO testů je 130.

 

První kolo přijímacích zkoušek bude probíhat ve dvou stanovených termínech 22. a 23. dubna 2014 (vždy od 8:00 hod.) tak, aby bylo všem uchazečům, kteří podali dvě přihlášky, umožněno testy vykonat.

Uchazeč do přihlášky vyznačí, ve kterém termínu se dostaví k vykonání přijímací zkoušky.

Náhradní termín pro první kolo je předběžně stanoven na 6. května 2014.

 

 

 1. Pro výše uvedené obory, denní formy vzdělávání, stanovuji v souladu s ustanovením § 60, odst. 4, písm. a) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání tato kritéria:
 • hodnocení na vysvědčení předchozího vzdělávání a další hodnocené skutečnosti (např. soutěže) budou zohledněny váhou 40%;
 • hodnocení výsledku přijímací zkoušky dle testů SCIO bude zohledněno váhou 60%;
 • úspěšné vykonání přijímací zkoušky je podmíněno tím, že uchazeč dosáhne alespoň 15% maximálního bodového zisku v součtu všech tří testů, tj.19,5 bodů;
 • pořadí uchazečů bude stanoveno podle součtu získaných bodů;
 • uchazeč zakončil základní vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání. V případě absolvování jiného vzdělávacího programu je podmínkou hodnocení cizího jazyka v rozsahu uvedeného RVP.
 • konečné pořadí uchazečů bude stanoveno ze všech tří termínů harmonizovaným seznamem uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a seznamem uchazečů, kteří podmínky přijímacího řízení nesplnili (např. nedosáhli hranice bodů ve  SCIO testech).

 

Zápočet hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání:

 • prospěch z posledních dvou pololetí (povinnost absolvovat alespoň jeden cizí jazyk);
 • do výše uvedených oborů vzdělávání, které jsou ukončovány maturitní zkouškou, nebudou přijímáni žáci, kteří měli v posledních dvou pololetích na vysvědčení hodnocení nedostatečný.

 

V případě bodové shody v celkovém pořadí rozhodují pro postup uvedená rozlišovací kriteria:

 • průměrný prospěch z předposledního a posledního ročníku základního vzdělávání;
 • známka z posledního ročníku základního vzdělávání z cizího jazyka;
 • známka z posledního ročníku základního vzdělávání z českého jazyka;
 • účast v soutěžích v pořadí republikové, krajské, okresní kolo soutěže.

 

 

 1. Bodové zisky v oborech vzdělání, které jsou ukončovány maturitní zkouškou:
 • uchazeč, který v součtu dosažených bodů ze všech tří testů SCIO nezískal alespoň 19%, tj. 25 bodů, nevyhověl kriteriím přijímacího řízení;
 • nejvyšší bodový zisk z testů SCIO je 130 bodů;
 • nejvyšší bodový zisk z prospěchu základního vzdělávání a z hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy je 4015 bodů.

 

Výpočet bodového ohodnocení:

 

 • 130 bodů z testů SCIO                              ..........  60%

z - získaný počet bodů z testů SCIO         .......... na přepočtených bodů

 

dílčí výpočet na:      (z x 60) / 130 = n a přepočtených bodů

 

 • 2015 bodů základní vzdělávání a další skutečnosti           .......... 40%

z - získaný počet bodů ze základního vzdělávání             .......... n b přepočtených bodů

 

dílčí výpočet n b:     (z x 40) / 4015 = n b přepočtených bodů

 

výpočet celkového výsledku:                   n a + n b = počet přepočtených bodů

 

 • výpočet bodového ohodnocení základního vzdělávání:

 

U čtyřletého studia mají na bodové ohodnocení vliv jednak průměry z posledních dvou pololetí (PR y – průměr za 2. pololetí předposledního ročníku a PR z – průměr za 1. pololetí posledního ročníku) a jednak známky z českého jazyka (ČJ y a ČJ z) a z matematiky (My a M z) za stejná pololetí.

Nadefinujeme-li si funkci „body předmět“ takto:

Body předmět (1) =  300,

Body předmět (2) =  200,

Body předmět (3) =      0,

Body předmět (4) = -300,

Body předmět (5) = -500,

 

lze pro výpočet bodů za ZŠ použít následující vzorec:

 

Body ZŠ =          3600 – 400xPRy – 400xPRz +

+ body předmět (ČJ y) + body předmět (ČJ z) +

+ body předmět (M y) + body předmět (M z)

 

Výsledek se uvádí bez zaokrouhlení na dvě desetinná místa.

 

 

 1. Pro níže uvedené obory vzdělání (učební obory), denní formu vzdělávání, stanovuji v souladu s ustanovením § 60 odst. 4, písm. a) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání tato kritéria přijímacího řízení:
 • hodnocení na vysvědčení předchozího vzdělávání a další hodnocené skutečnosti (např.umístění v soutěžích);
 • pořadí uchazečů bude stanoveno podle součtu získaných bodů;
 • v uvedených oborech ředitel školy rozhodl, že v rámci přijímacího řízení nebude konána přijímací zkouška.

 

Podmínky přijetí pro obor:

 

Kód a název oboru

Lékařská

prohlídka

Zdravotní

způsobilost

23-52-H/01 Nástrojař

ano

ano

23-51-E/01 Strojírenské práce

ano

ano

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

ano

ano

 

Pro přijetí je rozhodující dosažený počet bodů v přijímacím řízení.

 

 

Tabulky pro výpočet bodů v učebních oborech SOŠ a SOU Nejdek

A) pro uchazeče ze základního vzdělávání:

 

9. ročník

8. ročník

7. ročník

6. a nižší ročník

do  2,00

50 bodů

45 bodů

40 bodů

35 bodů

do  2,50

45 bodů

40 bodů

35 bodů

30 bodů

do  3,00

40 bodů

35 bodů

30 bodů

25 bodů

do  3,50

35 bodů

30 bodů

25 bodů

20 bodů

do  4,00

30 bodů

25 bodů

20 bodů

15 bodů

 

 

B) pro uchazeče z ročníků základního vzdělávání s třídami s upravenými vzdělávacími programy nebo pro uchazeče ze ZŠ speciální:

 

9. ročník

8. ročník

7. ročník

6. a nižší ročník

do  2,00

40 bodů

35 bodů

30 bodů

25 bodů

do  2,50

35 bodů

30 bodů

25 bodů

20 bodů

do  3,00

30 bodů

25 bodů

20 bodů

15 bodů

do  3,50

25 bodů

20 bodů

15 bodů

10 bodů

do  4,00

20 bodů

15 bodů

10 bodů

5 bodů

 

V přijímacím řízení se posuzuje poslední ukončené pololetí v ročníku, ze kterého se žák hlásí do tříletého učebního oboru.

 

 

 1. Doklady za umístění a účast na republikových, krajských a okresních kolech soutěží, ve kterých žák prezentoval své schopnosti, vědomosti a zájmy, budou doloženy v přihlášce do všech oborů vzdělání nejpozději v den zahájení přijímacích zkoušek. Na později doložené doklady o účasti v soutěži nebude brán zřetel. Posuzuje se vždy nejlepší umístění a nesčítají se umístění v republikové, krajské a okresní účasti v jedné soutěži.

 

Bodové ohodnocení soutěží:

 

Republikové kolo

Krajské kolo

Okresní kolo

1. místo

15 bodů

10 bodů

5 bodů

2. místo

14 bodů

9  bodů

4 body

3. místo

13 bodů

8  bodů

3 body

Účast

11 bodů

6  bodů

1 bod

 

V Nejdku 31.01.2014

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách společnosti Scio, která tyto testy pro naši školu zabezpečuje.

www.scio.cz

www.scio.cz/prijimacky 
Zpět
| Nahoru