• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home

INFORMACE PRO PEDAGOGY

1.1.2018

Ceník telekomunikačních služeb služeb pro období 2016 - 2020


Ceník telekomunikačních služeb - O2 Czech Republic, a.s.
SPŠ OStrov, p. o.

Formát .pdf


28.6.2016

PODĚKOVÁNÍ PEDAGOGŮM


Poděkování p. Ing. Edmunda Janische,
krajského radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje

Formát .pdf

23.6.2016

NABÍDKA FIRMY O2 NA ZVÝHODNĚNÉ VOLÁNÍ

Veřejná zakázka „Poskytování telekomunikačních služeb“ (Bonusový program O2- „Modré volání plus“)

Vážení pověřující zadavatelé,

dovolte mi, abych Vás informoval, že součástí vítězné nabídky veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb“ od společnosti O2, je i neveřejná nabídka na zaměstnanecký bonusový program „Modré volání plus“, která je určena k soukromému využití všem Vašim zaměstnancům, případně jejich rodinným příslušníkům. Bonusový program není finančně propojen s účetnictvím Vaší organizace a zároveň není Vaší organizací administrován (vše je řešeno v rámci bonusového programu). Jediné spojení s Vaší organizací je poskytovaný bonus na volání zdarma mezi čísly zařazených do bonusového programu na služební čísla Vaší organizace, která jsou zařazena pod centrální rámcovou smlouvu Karlovarského kraje.  ...

Dopis ke stažení ve formátu .pdf

Informace o Modrém volání Plus (.pdf)

Volejte 3 měsíce zdarma (.pdf)Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy


19.2.2016

METODICKÝ POSTUP PRO ŘEŠENÍ SITUACE ŽÁKŮ PŘI NEVYHOVUJÍCÍM PROSPĚCHU

Stanovit individuální termíny doplnění rozšíření a prohloubení aktuálního učiva.

Řízeným rozhovorem s žákem a zákonným zástupcem zjistit jak žáka motivovat k dosažení lepších výsledků.

Vyučující společně se žákem stanoví neformální plán individuální pomoci a spolupráce, společně stanoví konkrétní termínované úkoly, nejlépe v konzultačních hodinách.

Třídní učitel konzultuje konkrétní pomoc od rodičů a spolupráci žáka (s TU) při řešení situace.

Podle případných posudků PPP brát v úvahu individuální zjištění PPP a stanovit odpovídající postupy, (výrok: „musíš se víc a víc učit“ nebývá reálný.)

Dodržovat kritéria pro hodnocení stanovená ŠVP, při hodnocení žáka nepřepadávat učivem, které žák nemůže znát.

Je pedagogicky přínosné vytvořit mezi žákem a učitelem přátelskou atmosféru.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Formát .pdf


4.2.2016

DOTAZNÍKOVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA GLOBÁLNÍ A ROZVOJOVÁ TÉMATA V ŠVPVážená paní učitelko, pane učiteli,

žádám Vás o vyplnění dotazníkového zjišťování zaměřeného na globální a rozvojová témata v ŠVP předmětů, které vyučujete. V případě, že navrhujete změnu v ŠVP, která zahrne nově uvedené pojmy do Vámi vyučovaného předmětu, předejte návrh písemně vedoucímu předmětové komise do 15. února 2016.

Globální rozvojové vzdělávání (GRV) směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Je to celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je oblast vzdělávání a výchovy zaměřená na rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání (odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků) (viz Cíle a indikátory EVVO, MŽP 2011).

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) aplikuje principy udržitelného rozvoje do všech typů a úrovní vzdělávání. VUR se úzce prolíná s dalšími souvisejícími koncepty ve vzdělávání, jmenovitě EVVO a GRV. V kurikulárních dokumentech je vzdělávání pro udržitelný rozvoj propojeno s většinou vzdělávacích oblastí a především se všemi průřezovými tématy, nejvíce se překrývá s Výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchovou (resp. v RVP SOV Člověk a prostředí). Dle Evropské strategie VUR (2005) „rozšiřuje pojem environmentálního vzdělávání, které stále více řeší širokou škálu témat v oblasti rozvoje a environmentální vzdělávání by se proto mělo rozvíjet a doplňovat o jiné oblasti vzdělávání, a to integrujícím způsobem směřujícím ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj.“

Termín vyplnění dotazníku: úterý 9. února 9.00 hod.

Děkuji za spolupráci.

 

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

DOTAZNÍK KE STAŽENÍ VE FORMÁTU .PDF
Průvodní dopis ve formátu .pdf


Podrobné informace (maturita a přijímací zkoušky)
o obsahu a termínech konání konzultačních seminářů (KOSS)
pro pedagogické pracovníky

Termín realizace:
leden - duben 2016

Formát .pdfMetodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy